РЕЗУЛТАТИ

Двуседмичното професионално обучение в Плимут, Великобритания (Южна Англия) предоставя на бенефициентите следните възможности и добавени стойности:

  • запознаване на практика със спецификата на професията, която се изучава в училище;
  • засилване на интереса по отношение на бъдеща професионална реализация в областта на инженерния и ИКТ сектори;
  • увеличаване шансовете за продължаване на образованието си във висше учебно заведение по специалността в България или чужбина;
  • повишаване на квалификацията и компетентността чрез прилагане на придобитите знания и умения по време на мобилността;
  • усвояване на нови чуждоезикови познания с професионална насоченост;
  • подобряване на презентационните и комуникационните им умения, както и работата им в екип;
  • приобщаване към ценностите и приоритетите на ЕС;
  • повишаване на конкурентоспособността им на общоевропейския пазар на труда.