ДЕЙНОСТИ

Основната дейност в рамките на настоящия проект е двуседмично практическо обучение в Плимут, Великобритания (Южна Англия), което се провежда при реални условия в компании от инженерния и ИКТ сектори.

 

Практическото обучение в страната-домакин отговаря на нуждите от допълнително повишаване на професионалното обучение и квалификация на бенефициентите, тъй като се извършва от квалифицирани чуждестранни експерти, работещи във фирми с дългогодишен опит и ноу-хау в тези сфери.

 

За успешното протичане на мобилността, участниците в проекта преминават предварителна педагогическа, езикова и културна подготовка (ПЕК) в България преди заминаването им за страната домакин.

 

Педагогическата подготовка включва запознаване с общите условия, изисквания и използваните технологии в страната домакин на мобилността по отношение на компаниите, опериращи в инженерния и ИКТ сектори. Участниците имат възможност да придобият знания и умения за спецификата на процесите, условията за безопасност и трудови навици в страната домакин. За целта те получават специално разработени ръководства за всяко от двете професионални направления на мобилността – инженерния и ИКТ сектори.

 

С оглед спецификата на практическото обучение и отчитайки факта, че официалният език в страната-домакин е именно английски е предвидена и езикова подготовка, която да даде на участниците допълнителни познания и умения по езика. Въпреки, че едно от задължителните условия за участие в мобилността е притежанието на свободно владеене на английски език (ниво В1 - Intermediate), предвиденият езиков курс има за цел надграждане на знанията на участниците чрез изучаване на по-високо ниво, а именно В2 (Upper-Intermediate), както и изучаване на специфична терминология в сферата на инженерните и ИКТ науки, необходима за провеждане на практиката. Като цяло, езиковото обучение цели улесняване комуникацията по време на престоя на учениците във Великобритания.

 

Културната подготовка включва основни познания по история и география на Обединеното кралство. Бенефициентите се запознават с културата, нравите, обичаите, традициите и начина на живот на английското общество. Това спомага за по-лесното им адаптиране към чуждата културна среда и подобрява комуникативните и социалните им умения през периода на практиката в Плимут, Великобритания (Югозападна Англия).

 

Изпълнението на дейностите по проекта предвижда издаване на Сертификат за владеене на английски език - ниво В2 по Общата европейска езикова рамка на участниците, преминали предварителната езикова подготовка, както и Сертификат „Европас Мобилност“ (Europass Mobility) на всички крайни ползватели на мобилността за успешното протичане на двуседмичното практическо обучение.