ЦЕЛИ

Настоящият проект има за цел провеждане на двуседмична образователна мобилност на 90 ученика от три професионални гимназии  в Плимут, Великобритания (Южна Англия) за придобиване на ключови компетентности и усъвършенстване нивото на основните им умения в областта на инженерните и ИКТ науки.

Практиката се осъществява в реални условия, в компании, опериращи съответно в инженерния и ИКТ сектори. В продължение на две седмици (в периода юли/август 2015 г.) участниците придобиват професионални умения и знания, ноу-хау и трудови навици за работа в съответствие с европейските стандарти и опит за конкретните сектори. В тази връзка те биват разделени на групи, като практическото обучение в страната домакин се извършва в съответствие с изучаваната от тях специалност в училище.

Практиката в инженерния сектор е насочена към придобиване на професионални знания и умения в извършване на механични, електрически инженерни услуги, проектиране, планиране и монтаж. От своя страна, обучаващите се в ИКТ сектора се въвеждат в изучаването и прилагането на уеб и графичен дизайн, брандинг, мобилни уеб приложения и други.

Полученият опит и практически умения повишават пригодността за заетост на бенефициентите и отговарят на потребностите от кадри в целевите сектори.