ПАРТНЬОРИ

  „Европейски център за качество” ООД е модерна консултантска компания, основана през 2001 година.  Компанията е специализирана в разработването и управлението на проекти по различни програми на    Европейския съюз, както и разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството. Фирмата работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни и български партньори, между които са консултантски компании, образователни институции и висши училища, квалификационни центрове, неправителствени организации и други.

Компанията има богат международен опит и ноу-хау в подготовката на проектопредложения, техническо и финансово управление на проекти по различни европейски и други международни програми, сред които програма „Учене през целия живот” -  секторна програма „Леонардо да Винчи” (Пилотни проекти, Партньорства, Трансфер на иновации, Разработване на иновации, Мобилност, КД4), „Грундвиг” партньорски проекти, както и програма Интелигентна Енергия за Европа, ОП „Конкурентоспособност” и „Регионално развитие”, програма ФАР „Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия“, програма ФАР „Трансгранично сътрудничество”, програма за развитие на ООН и други. Също така фирмата участва и като пълноправен партньор в проекти на свои партньорски организации в Европа.

Роля в проекта: Като координатор „Европейски център за качество” ООД отговаря за цялостното изпълнение на проекта - постоянен мониторинг на проектните дейности и постигането на заложените крайни резултати. Координаторът е отговорно лице за подбора на участниците, организирането на  ПЕК подготовка в България, заминаването и престоя на бенефициентите в страната домакин. Също така активно участва при дисеминацията на резултатите от проекта чрез международната си партньорска мрежа и участието в европейски валоризационни конференции и инициативи.

www.ecq-bg.com

 

 Професионална гимназия по електротехника и технологии  „Г.С.Раковски” – гр. Стара Загора е  държавно училище, осъществяващо обучение на ученици от осми до дванадесети клас в професионални  направления „Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”, „Електроенергетика” и  „Електрообзавеждане на производството”; „Автоматизация на непрекъснати производство“. Гимназията  разполага със сграда за теоретично обучение и сграда за обучение по практика и лаборатория.  Обособени са кабинети по: електротехника, електротехническо чертане, електрообзавеждане, електрически централи, електрически мрежи, релейна защита, електрически машини, компютърни системи и технологии; лаборатории по: електрически измервания, електрически машини, лаборатория по автоматизация, лаборатория по електрозадвижване и лаборатория по релейна защита и автоматика; 8 работилници по учебна практика.

Особено полезни за обучаващите се в ПГЕТ са преките впечатления за работа със съвременна апаратура, контролно-измервателни уреди, компютърни системи, техническа документация и транснационалните партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

www.pgetstz.hit.bg

 

  Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" – гр. Севлиево e модерно,   авторитетно и предпочитано училище, в което се провежда 4 и 5 годишен курс на обучение в съответствие  с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по следните професии: „Машинен техник”, „Електротехник”, „Техник на компютърни системи” и „Техник на електронна техника”  с цел формиране на професионални компетенции на базата на усвояване на специфични знания и умения.

Учебно-производствената практика е неразделна част от програмата на училището и е свързана с бъдещата професионална реализация на учениците на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”. Осъществяват се интеграционни връзки с фирмите от града за по-пълноценно усвояване на уменията и компетенциите по съответните професии/специалности.

www.pgmet.com

 

Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен подготвя кадри в областта на химическата промишленост, екологията, микропроцесорната техника, компютърните системи и технологии и автоматизацията на производството. Броят на учениците, обучаващи се в училището е 400. Обучението се провежда в 20 специализирани кабинета, оборудвани с мултимедийни системи, 12 лаборатории по компютърна техника, 6 кабинета по информатика и информационни технологии, 2 лаборатории по фото-волтаични системи.

Професионалната гимназия има изградена дългогодишна традиция като участник в международни проекти за мобилност и обучение.

www.pgeht.net

Роля в проекта: Трите професионални гимназии отговарят за разпространение на информацията за проекта, формулярите и другите изискуеми документи, съдействие на участниците в процеса на кандидатстване, събиране на кандидатурите и участие в оценяването на резултатите и окончателния избор на участници. Гимназиите оказват активно съдействие при осъществяване на ПЕК по отношение на логистика и контрол на участниците. Те поемат ангажимента да изпратят също така придружаващи лица, които да се грижат за безопасността, дисциплината и контрола на участниците по време на целия им престой в страната домакин. Не на последно място, училищата се ангажират да разпространяват резултатите от проекта по време на неговото изпълнение и след неговото приключване.

 

 Eвропа Трейнинг (Europa Training UK Ltd) е една от водещите организации за професионално обучение във Великобритания, специализирана в областта на професионалната практика и обмените за младежи и възрастни. Организацията е част от групата ЕвроПА (EuroPA), която има богат дългогодишен опит в  областта на управлението на програми на Европейския съюз и предоставянето на качествено професионално обучение и практика с цел повишаване на квалификацията. 

Европа Трейнинг има изградена широка партньорска мрежа от образователни институции в Обединеното кралство и Европа. Агенцията е специализирана в организирането и управлението на широка гама от услуги, в това число: обучения, семинари, интервюта, обмен на трудов опит и експерти, както и курсове по английски език, предназначени за подобряване автобиографиите на млади хора от цяла Европа, включително ученици в професионални гимназии, студенти, висшисти, работници, самостоятелно заети лица, безработни и активните лица, търсещи работа. Целта на организацията е повишаване на академичното и професионално образование чрез активната ангажираност с европейските предприятия, трансфер на технологии, знания и транснационално сътрудничество.

 

Роля в проекта: Ролята на Европа Трейнинг в настоящия проект е организиране на престоя, настаняването и локалния транспорт на участниците в страната домакин, както и осигуряване на добри условия за ефективното протичане на тяхната практика.  В качеството си на приемаща организация, Европа Трейнинг е отговорна за изготвянето и изпълнението на учебната програма по дни и съдържание, както и за успешното и безпроблемно протичане на двуседмичната практика. Същата се грижи за културната обезпеченост на участниците и приобщаването им към чуждата среда.

www.europatrainingltd.com