ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

http://www.appladesign.net/domains/create//documents/ss_855.png

 

Проект INNOSPARK – „Стимулиране на умения за креативност и иновации в ИКТ сектора“ поставя общата цел да провокира развитието на креативни умения в ИКТ сектора, да стимулира иновациите и допринесе за повишаване на растежа и конкурентоспособността на европейските високотехнологични отрасли.

В рамките на проекта бяха разработени следните интелектуални продукти: Ситуационен доклад, осигуряващ актуален и изчерпателен преглед на капацитета и нивото на креативност и иновации в ИКТ сектора в страните-партньори; Тест за самооценка на креативността - интерактивен инструмент за самооценка на служителите и работодателите в областта на ИКТ да открият творческите умения, които притежават, идентифицирайки в същото време онези, които имат нужда да развият и подобрят, така че да насърчат иновациите в своята работа; INNOSPARK наръчник: Насоки за стимулиране на творческото мислене и иновациите в ИКТ чрез интерактивни упражнения, фокусирани върху трениране на мозъка и подобряване на творческите умения с цел усвояване на практически техники за стимулиране на въображението и иновативното мислене; Сборник с добри практики и иновации, съдържащ доказани, ефективни и основани на доказателства примери за иновации в ИКТ сектора, постигнати чрез техники за креативно мислене.

Всички материали по проекта са достъпни на сайта на проекта: www.innospark-ict.eu

 

Проектът InterMobil има за цел да създаде благоприятни условия за младежки обмени в областта на професионалното образование и обучение, и на програми за осигуряване на младежки стажове.

В рамките на проект InterMobil се разработва ефективна програма за междукултурна подготовка, която цели преодоляване на препятствията за успешна мобилност, дължащи се на междукултурни различия и неразбиране. Учебните материали по проекта са предназначени както за организации, изпращащи, приемащи и координиращи европейски мобилности, така и за участници в програми за младежки обмени и стажове.

Всички материали по проекта (презентации, упражнения, бележки на преподавателя, Наръчник за приемащи организации и др.) са достъпни на сайта на проекта: www.intermobil-project.eu

 

 

Проектът “IntoQuality - Association of Quality Intermediary Organizations Fostering Mobility in Europe”, с референтен № 2016-1-BG01-KA202-023676, се осъществява в рамките на Програма „Еразъм+”, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2). Общата цел е да се създаде по-благоприятна среда за младежки обмени и програми за мобилност в областта на първоначалното професионалното образование и обучение (ППОО). Консорциумът на проект  IntoQuality разработи система за осигуряване на качеството (Quality Assurance System - QAS) за посреднически организации, участващи в мобилности в областта на професионалното образование и обучение (ПОО). Целта на системата е да преодолее липсата на прозрачност и общи правила и показатели за осигуряване на качеството на предоставяната услуга. Тя се стреми да представи добре обосновани и определени критерии за оценка на стойността и надеждността на основните участници в мобилността. Проектът също така е предпоставка и за създаване на Асоциация на организациите, насърчаващи качествени мобилности в Европа.

Първият резултат, разработен в рамките на проекта, бе система за осигуряване на качество (Quality Assurance System - QAS): цялостна система с редица критерии и показатели за качество свързани със всяка част от планирането, организацията и осъществяването на една програма за мобилност с образователна цел. Всеки критерии е описан чрез набор от показатели, които са обект на оценка и проверка.

Вторият основен резултат от проекта е интерактивното мобилно приложение за мониторинг, което ще позволи на координатора на мобилността, учителите и учениците, участващи в мобилността да обменят информация и да поддържат връзка през цялото време на пребиваването в чужбина.

За повече информация, моля посетете официалната страница на проекта: http://www.intoquality.eu/