Връчване на сертификати

        След приключване на мобилността всички участници получават сертификати, удостоверяващи успешно придобитите знания и умения по време на професионалната практика в областта на инженерния и ИКТ сектори.

 

         Сертификатът „Европас Мобилност“ (Europass Mobility) се връчва за знанията и уменията, придобити в друга европейска страна. Той ще бъде подписан и подпечатан от приемащата организация Europa Training и ще бъде издаден на английски език с цел по-широкото му приложение в България и Европа.

 

          В допълнение, участниците в мобилността получават и сертификати за производствена практика, издадени от английските фирми, в които са провели своето практическо обучение. С тези сертификати се удостоверява успешно преминатата практика на бенефициентите в Обединеното кралство.